Euroopa Komisjon esitas uue algatuse „Uus kokkulepe tarbijatega“, mille eesmärk on luua õiglasem ühtne turg, millest saavad kasu nii tarbijad kui ka ettevõtjad.

Uus kokkulepe sisaldab järgmist:

  • Kui tarbija teeb oste internetipõhises kauplemiskohas, tuleb teda selgelt teavitada sellest, kas ta ostab tooteid või teenuseid kauplejalt või eraisikult.
    Veebikeskkonnas otsingut tehes peab tarbija saama selget teavet selle kohta, kui kaupleja on otsingutulemuse eest maksnud. Lisaks peavad internetipõhised kauplemiskohad tarbijale teada andma, millised on peamised parameetrid, mis määravad otsingutulemuste järjestuse.
  • Tarbija(d) võib taotleda õiguskaitset, näiteks kompensatsiooni, asendustoodet või toote parandamist tarbijarühma nimel, keda ebaseaduslik kaubandustava on kahjustanud. Mõnes liikmesriigis on tarbijatel juba võimalik kohtule kollektiivhagi esitada, nüüdsest oleks see võimalus kättesaadav kõigis ELi riikides.
  • Kõikide liikmesriikide tarbijatel on õigus taotleda individuaalset õiguskaitset (nt rahalist hüvitist või lepingu lõpetamist), kui nad puutuvad kokku ebaausate kauplemistavadega, nagu agressiivne või eksitav turundus. Praegu on see kaitse liikmesriigiti väga erinev.
  • Laiaulatuslike rikkumiste korral, mis mõjutavad tarbijaid mitmes liikmesriigis, võib igas asjaomases liikmesriigis määrata kauplejale trahvi, mille maksimaalne suurus on 4% kaupleja aastakäibest. Liikmesriikidel on vabad käed kehtestada kõrgemad maksimummäärad.
  • Liikmesriikide ametiasutustel on õigus hinnata ja käsitleda eksitavaid kaubandustavasid, mis seisnevad selles, et toodet, mille koostis või omadused on märgatavalt erinevad, turustatakse mitmes liikmesriigis täpselt samasugusena.
  • Vähendatakse ettevõtjate tarbetut koormust, sealhulgas kaotatakse tarbijate taganemisõigusega seotud kohustused. Näiteks ei saa tarbijad enam tagastada tooteid, mida nad on juba kasutanud (mitte ainult proovinud), ning kauplejad ei pea tarbijale pakkuma hüvitist enne, kui on tagastatava kauba ka tegelikult kätte saanud.
  • Suurendatakse kauplejate ja tarbijate vahelise suhtlemise paindlikkust, võimaldades neil kasutada e-posti asemel veebivorme ja -vestlusi tingimusel, et tarbija saab kauplejaga peetud teabevahetust säilitada.
  • Enam ei oleks juriidilist kohustust maksta tarbijale raha tagasi enne kauba tagasisaamist, olenemata 14 päevast raha tagastamise kohustusest.

Uut algatust ei ole veel vastuvõetud. Lisaks infot: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_et.htm

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.