Eesti E-kaubanduse Liit osales Suunanäitajal, mis on tarbijakaitseameti infopäevade sari, mis on suunatud ettevõtjatele ja nende töötajatele. Infopäeva teemaks oli pretensioonide esitamise õigus ja garantii. TKA uuringust selgus, et paljud ettevõtjad ei tee vahet garantiil ja pretensioonide esitamise õigusel. Alljärgnevalt on ära toodud peamised erinevused ja mida mõlemal juhul kindlasti tasub teada.

Pretensiooni esitamise õigust reguleerib Võlaõigusseadus (VÕS) § 218, mis sätestab, et tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist.

  • Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Garantii andmist reguleerib  Võlaõigusseadus (VÕS) § 230 , mis sätestab, et müügigarantiiks on müüja, varasema müüja või tootja (müügigarantii andja) lubadus müüdud asi garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustele, millega antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et müügigarantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist.

 

  • Garantiitingimustes tuleb märkida:

1) müügigarantii andja nimi ja aadress;

2) isik, kelle poole garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda;

3) millised õigused garantii tarbijale annab;

4) garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord;

5) garantii tähtaeg;

6) garantii kehtivusala;

7) selgitus, et lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

 

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS GARANTII
on igal juhul 2 aastat v.a teavitatud puuduse korral vabatahtlik 

 

kehtib kogu asjale pikkus oleneb garantiiandjast 

 

ka kasutatud kaubal 

 

kehtivust saab piirata 

 

puudusest peab teavitama 2 kuu jooksul üldjuhul sätestatud ei ole 

 

ei peatu ega pikene remondi tõttu peatub remondi ajaks ja pikeneb (kui seda ei ole garantiitingimustes välistatud) 

 

olulise lepingurikkumise tõttu saab lepingust taganeda saab kasutada garantiitingimustes ettenähtud õiguskaitsevahendit 

 

Järgmine infopäev toimub 6. juunil 2012 Tallinnas ning teemaks on pretensiooni esitamise õigus ja müügigarantii. Infopäeva korraldab tarbijakaitseamet koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.