Meie käest on viimasel ajal korduvalt küsitud ning on e-poode, kes ei küsi tingimustega nõustumist eraldi kastis. Seetõttu panime kokku juhendi ja selgituse:

Kindlasti peavad e-poe lepingutingimused enne ostu sooritamist olema tarbijale välja toodud või vähemalt linkidena viidatud, kuna vastasel juhul ei ole kauplejal võimalik tõendada, et ta võimaldas tarbijal enne lepingu sõlmimist tüüptingimustega ka tegelikult tutvuda. VÕS kommentaaride kohaselt ei saa tüüptingimustes tüüptingimustega nõustuda ehk peab enne ostu sooritamist küsima eraldi ja selget ja vabatahtlikku kinnitust tingimustele eraldi kastis või lingil.

Toome siinkohal välja, et TTJA on menetlustes olnud seisukohal, et eeltäidetud kastikesed/ kinnitust küsimata ja viidades, et ostu sooritades nõustud tüüptingimustega, ei ole lubatud ning tarbija peab panema ise vastavasse kasti linnukese ning kinnitama, et ta on tüüptingimustega tutvunud ja nõustub nendega. Ühtlasi ollakse Euroopa Liidus seisukohal, et digitaalses keskkonnas peab nõusolek olema selgelt küsitud ja teadlikult antud ning ei ole lubatud sätestada, et kasutamisega on võimalik passiivselt tingimustega nõustuda.

Allpool väljavõtted Euroopa Liidu seisukohtadest ja VÕS kommentaaridest:

• Euroopa Komisjoni tarbijaõiguste direktiivi juhenddokumendi järgi tuleb mõistet „sõnaselge taotlus/nõusolek“ tõlgendada mõistena, mis viitab tarbija positiivsele tegevusele, näiteks linnukese tegemisele veebisaidil olevasse kastikesse. Üldtingimustes sisalduva sätte kasutamisega sel otstarbel ei ole need nõuded täidetud.

• Uue isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 preambuli põhjenduspunktis 32 on eeltäidetud kastikeste osas võetud seisukoht, et need ei ole lubatud: Nõusolek tuleks anda selge kinnitusena, näiteks kirjaliku kinnituse vormis, sealhulgas elektroonilisel teel, või suulise avaldusena, millega andmesubjekt annab vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks. See võiks hõlmata vajaliku lahtri märgistamist veebisaidil, infoühiskonna teenuste tehniliste seadmete valimist või muud avaldust või käitumist, millest selles kontekstis konkreetselt nähtub andmesubjekti nõusolek teda puudutavate isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. Vaikimist, eelnevalt märgistatud lahtreid või tegevusetust ei tohiks seega pidada nõusolekuks.

• VÕS § 37 lg 1 kommentaaride kohaselt saavad tüüptingimused lepingu osaks nendele otsese viite tegemisel või nende olemasolu eeldamisel ainult siis, kui tingimuse kasutaja võimaldab lepingupoolel tüüptingimuste sisuga tutvuda. Lepingupool võib loobuda tüüptingimustega tutvumisest, mistõttu võivad tüüptingimused muutuda lepingu osaks ka siis, kui neid tegelikult läbi ei loeta. Igal juhul peab tingimuse kasutaja suutma tõendada, et ta teisele poolele tingimustega tutvumise võimalust tegelikult pakkus.

• VÕS § 37 lg 1 kommentaaride kohaselt ei vabasta lepingus olev (allkirjastatud) kinnitus selle kohta, et poolel oli võimalus tüüptingimustega tutvuda, tingimuse kasutajat tüüptingimuste sisuga tutvumise võimaluse tõendamisest. Allkirjastatud kinnitus tüüptingimustega tutvumise võimaluse kohta ei muuda seadusest tulenevat tõendamiskoormist, mistõttu peab tingimuse kasutaja olema ka sellisel juhul valmis tõendama tegelikke tutvumisvõimalusi. Tüüptingimusena antud kinnitus tüüptingimuse sisuga tutvumise võimaluse kohta on tühine VÕS § 42 lg 3 p 10 kohaselt.

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.