Otsing

Palun vajuta enter / Return, et alustada otsingut

Euroopa Komisjoni hinnangul ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt saavutada eesmärki kõrvaldada tarbijalepinguõigusest tulenevad tõkked ja edendada sel teel siseturu toimimist, millest saaksid kasu nii ettevõtjad kui ka tarbijad. Komisjon on algatanud eelnõu, mis reguleerib materiaalsete kaupade tarbijamüügile kehtestatud nõudeid (ei kohaldu teenustele). Eelnõu eesmärk on harmoniseerida erinevused liikmesriikide lepinguõiguses, mis põhjustavad nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele probleeme piiriülese müügi korraldamisel. Kauplejatele toob see kaasa olulisi muudatusi praeguste õigusnormidega võrreldes.

Toome välja olulisemad punktid, mida harmoniseerimine hõlmab:

a) Esimese kahe aasta jooksul peaks tarbija selleks, et ta saaks tugineda mittevastavuse eeldusele, üksnes tõendama, et kaup ei vasta lepingutingimustele, ilma et tal oleks vaja tõendada ka seda, et kauba mittevastavus oli tegelikult olemas kauba lepingutingimustele vastavuse tuvastamiseks ette nähtud ajal.

Kommentaar: Hetkel kehtiv pretensiooni esitamise õigus näeb ette kaupleja tõendamiskohustuse tootmisdefekti osas 6 kuud ja tarbija tõendamiskohustuse 1,5 aastat. Eelnõuga soovitakse kaotada tarbija tõendamiskohustus ning kaupleja peab tootmisdefekti tõendama 2 aastat.

b) Tuleks takistada liikmesriikidel säilitamast või kehtestamast tarbijale nõuet teatada müüjale lepingule mittevastavusest teatava tähtaja jooksul.

Kommentaar: Hetkel kehtiv regulatsioon näeb ette teatamiskohustuse 2 kuu jooksul arvates puuduse ilmnemisest. Eelnõu kohaselt tuleb tähtaeg kaotada ning tarbijal on õigus puudusest teavitada 2 aasta jooksul olenemata selle tekkehetkest.

c) Tarbijal peaks olema õigus lõpetada müügileping ka juhul, kui lepingutingimustele mittevastavus on väike.

Kommentaar: Hetkel väikese puuduse korral müügilepingust taganeda ei saa.

d) Tarbijate jaoks lepingu lõpetamise õiguse tõhususe tagamiseks, vältides samas tarbija alusetut rikastumist, peaks tarbija kohustus tasuda kauba väärtuse vähenemise eest piirduma nende olukordadega, kus väärtuse vähenemine ületab tavapärase kasutamise käigus tekkiva väärtuse vähenemise.

e) Tarbijal on õigus hinna võrdelisele alandamisele kooskõlas artikliga 12 või lõpetada leping kooskõlas artikliga 13, kui /…/ parandamine või asendamine oleks tarbija jaoks väga ebamugav.

f) Kui tarbija oli paigaldanud kauba kooskõlas selle laadi ja otstarbega enne puuduse ilmnemist, hõlmab kohustus võtta asendatud kaup tagasi puudusega kauba eemaldamist ja asenduskauba paigaldamist või sellega seotud kulude kandmist.

OOTAME LIIKMETE TAGASISIDET

Komisjon on mõjuanalüüsis viidanud, et kaupleja kulutused oluliselt ei suurene – 46% kauplejatest, kes avalikule konsultatsioonile vastasid, ei nõua 2 aasta jooksul ilmnenud puuduse korral selle olemasolu tõendamist tarbijalt ka praegu.

Soovime teada, kuidas on ülaltoodud punktid e-poodides täna korraldatud ning milliseid kulusid eelnõu ettevõtjale hinnanguliselt kaasa tooks?

Liidu seisukoha soovime kujundada ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile edastada hiljemalt 31. jaanuariks.

Ootame liikmete tagasisidet esimesel võimalusel, hiljemalt 26. jaanuariks e-postile: info@e-kaubanduseliit.ee.

Tutvu: Euroopa Komisjoni tarbijamüügi eelnõu uus algatus

Signe Kõiv
Juhatuse esimees
Eesti E-kaubanduse Liit
info@e-kaubanduseliit.ee

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.