Otsing

Palun vajuta enter / Return, et alustada otsingut

Esitasime koostöös Kaubanduskoja ning 5 erialaliiduga Riigikogu keskkonnakomisjonile oma seisukohad jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise eelnõu kohta. Saadetud kirjas juhtisime tähelepanu muu hulgas murekohtadele seoses pakendiaruannete audiitorkontrolliga ja pakendiettevõtjate vastutusega.

Pakendiaruannete auditeerimise kohustus vajab täpsustamist
Eelnõu annab keskkonnainspektsioonile õiguse nõuda pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni kulul audiitorkontrolli. Meile valmistab muret asjaolu, et selle sätte alusel võib keskkonnainspektsioon igal ajal sõltumata põhjusest ja turule lastud pakendite kogusest nõuda pakendiettevõtjalt või taaskasutusorganisatsioonilt audiitorkontrolli läbiviimist, kusjuures kulud tuleb kanda ettevõtjatel. Muudatuse tulemusena võivad suureneda nii ettevõtjate halduskoormus kui ka kulud. Näiteks lubab eelnõu keskkonnainspektsioonil iga poole aasta tagant nõuda kõikidelt pakendiettevõtjatelt audiitorkontrolli läbiviimist.

Tegime Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku mitte anda keskkonnainspektsioonile õigust nõuda auditi läbiviimist ettevõtja kulul.

Oleme vastu kohustuslikule pakendijäätmete tekkekohal kogumisele, mille kohaselt muutub pakendijäätmete kogumine iga maja juures kohustuslikuks, kui kohalik omavalitsus hõlmab pakendijäätmete kogumise korraldatud jäätmeveoga ning teenuse tasu on kuni 0,3 eurot kogumiskorra kohta. Muudatuse järele puudub vajadus, sest juba praegu koguvad taaskasutusorganisatsioonid iga aasta kümneid tuhandeid tonne pakendijäätmeid, mille abil täidavad kõik taaskasutusorganisatsioonid pakendiseadusest tulenevaid pakendijäätmete taaskasutamise sihtmäärasid.

Tegime Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku jätta iga taaskasutusorganisatsiooni ja inimese otsustada, kuidas ta soovib pakendijäätmeid kokku koguda.

Näiteks juhtisime eelnõu koostamise käigus tähelepanu sellele, et seadus peab välistama olukorra, kus kohalik omavalitsus, jäätmekäitleja või mõni muu isik kogub kokku ja/või võtab ringlusesse pakendijäätmeid ning nõuab nende tegevustega seotud kulude hüvitamist pakendiettevõttelt või taaskasutusorganisatsioonilt ilma poolte kokkuleppeta. See põhimõte on ka eelnõus kirjas. Lisaks on eelnõusse lisatud, et pakendiettevõtjate kulud seoses pakendijäätmete käitlemisega ei tohi ületada kulusid, mis on vajalikud kulutõhusate jäätmekäitlusteenuste osutamiseks.

 

 

Tõnu Väät

E-kaubanduse Liit

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.